சமூக நலனின் முதன்மை குறிக்கோள் என்ன?

asked 2022-02-11 14:53:37 +0000

MadZone gravatar image

updated 2022-02-11 14:56:29 +0000

shrinivasan gravatar image

சமூக நலனின் முதன்மை குறிக்கோள் என்ன?

What is the primary objective of Social welfare?

edit retag flag offensive close merge delete