நீரின் அமில, கார தன்மையை விளக்குக

asked 2022-02-11 14:45:38 +0000

MadZone gravatar image

நீரின் அமில, கார தன்மையை விளக்குக.

Explain the behaviour of water as acid and base.

edit retag flag offensive close merge delete