ராமாயணத்தில் "சொல்லின் செல்வர்" என அழைக்கப்பட்டவர் யார்?

asked 2022-02-11 14:22:36 +0000

shrinivasan gravatar image

ராமாயணத்தில் "சொல்லின் செல்வர்" என அழைக்கப்பட்டவர் யார்?

edit retag flag offensive close merge delete