நிதிப் பற்றாக்குறைக்கான நிதி ஆதாரங்கள் யாவை? தற்போதைய நிலை யாது?

asked 2022-02-11 14:21:14 +0000

MadZone gravatar image

நிதிப் பற்றாக்குறைக்கான நிதி ஆதாரங்கள் யாவை? தற்போதைய நிலை யாது?

What are the sources for financing fiscal deficit? What is the current position?

edit retag flag offensive close merge delete