புவிநிலை செயற்கைக்கோள் பற்றி விவரி

asked 2022-02-11 14:18:38 +0000

MadZone gravatar image

புவிநிலை செயற்கைக்கோள் பற்றி விவரி

Describe about the geo-stationary satellite.

edit retag flag offensive close merge delete