தெளியவைத்து இறுத்தல் என்றால் என்ன ?

asked 2022-11-24 16:11:09 +0000

shrinivasan gravatar image

தெளியவைத்து இறுத்தல் என்றால் என்ன ?

What is decantation?

edit retag flag offensive close merge delete