தனிமங்கள் இணையும் வேதியியல் சேர்க்கையின் பெயர்?

asked 2022-11-24 16:07:48 +0000

shrinivasan gravatar image

தனிமங்கள் இணையும் வேதியியல் சேர்க்கையின் பெயர்?

Chemical reaction of Elements is called as?

edit retag flag offensive close merge delete