விரவுதலுக்கு எ.கா தருக

asked 2022-11-24 16:04:44 +0000

shrinivasan gravatar image

விரவுதலுக்கு எ.கா தருக

Give two examples of diffusion.

edit retag flag offensive close merge delete