கண்ணாடி எவ்வகைப் பருப்பொருள்?

asked 2022-11-24 16:02:01 +0000

shrinivasan gravatar image

கண்ணாடி எவ்வகைப் பருப்பொருள்?

What type of matter glass is?

edit retag flag offensive close merge delete