அணுவின் அமைப்பை ஆராய உதவும் இரு நுண்ணோக்கிகள் யாவை?

asked 2022-11-24 15:59:59 +0000

shrinivasan gravatar image

அணுவின் அமைப்பை ஆராய உதவும் இரு நுண்ணோக்கிகள் யாவை?

Name the two microscopes which are used to identify the structure of the atom?

edit retag flag offensive close merge delete