துணி துவைக்கும் இயந்திரத்தின் செயல்படும் தத்துவம் ?

asked 2022-11-24 15:54:47 +0000

shrinivasan gravatar image

துணி துவைக்கும் இயந்திரத்தின் செயல்படும் தத்துவம் ?

Which principle is used in washing machines?

edit retag flag offensive close merge delete