கிடைக்கும் இடத்தை நிரப்ப, இடம் முழுவதும் பரவும் தன்மை?

asked 2022-11-24 15:51:16 +0000

shrinivasan gravatar image

updated 2022-11-24 15:51:59 +0000

கிடைக்கும் இடத்தை நிரப்ப, இடம் முழுவதும் பரவும் தன்மை?

The tendency of particles to spread out in order to occupy the available space is ………..?

edit retag flag offensive close merge delete