மூலக்கூறுகளுக்கிடையேயான கவர்ச்சி விசையை அதிகபட்சம் கொண்ட நிலை?

asked 2022-11-24 15:48:42 +0000

shrinivasan gravatar image

மூலக்கூறுகளுக்கிடையேயான கவர்ச்சி விசையை அதிகபட்சம் கொண்ட நிலை?

Which particles are tightly packed into a definite shape.?

edit retag flag offensive close merge delete