ஒருபடித்தான கலவைகள் எவை? எ.கா தருக.

asked 2022-11-24 15:44:56 +0000

shrinivasan gravatar image

ஒருபடித்தான கலவைகள் எவை? எ.கா தருக.

Give example for homogeneous in nature?

edit retag flag offensive close merge delete