உணவுப் பொருள்களுடன், தேவையற்ற,தீங்கு விளைவிக்கும் பொருள்களைச் சேர்க்கும் செயல்முறை ...

asked 2022-11-24 15:40:11 +0000

shrinivasan gravatar image

நாம் வாங்கும் உணவுப் பொருள்களுடன், தேவையற்ற பொருட்கள் அல்லது தீங்கு விளைவிக்கும் பொருள்களைச் சேர்க்கும் செயல்முறைக்கு ... என்று பெயர்

Mixing harmful and unwanted substances with the foodstuffs that we buy in the market is called as?

edit retag flag offensive close merge delete