வாயுக்களுக்கு குறிப்பிட்ட வடிவம் இல்லை ஏன்?

asked 2022-11-24 15:31:18 +0000

shrinivasan gravatar image

வாயுக்களுக்கு குறிப்பிட்ட வடிவம் இல்லை ஏன்?

Why do gases not have fixed shape?

edit retag flag offensive close merge delete