கலவைகளை நாம் ஏன் பிரித்தெடுக்க வேண்டும் ?

asked 2022-11-24 15:21:30 +0000

shrinivasan gravatar image

கலவைகளை நாம் ஏன் பிரித்தெடுக்க வேண்டும் ?

Why do we separate mixtures?

edit retag flag offensive close merge delete