22 கேரட் கோல்டு என்பது கலவைக்கு ஒரு உதாரணமாக கூறலாமா?

asked 2022-11-24 15:20:23 +0000

shrinivasan gravatar image

22 கேரட் கோல்டு என்பது கலவைக்கு ஒரு உதாரணமாக கூறலாமா?

22 Carat Gold is an example for mixture and justify your answer with reason.

edit retag flag offensive close merge delete