தூய பொருளுக்கும் தூய்மையற்ற பொருளுக்கும் இடையே உள்ள முக்கிய வேறுபாடுகளைக் கூறுக

asked 2022-11-24 15:16:32 +0000

shrinivasan gravatar image

தூய பொருளுக்கும் தூய்மையற்ற பொருளுக்கும் இடையே உள்ள முக்கிய வேறுபாடுகளைக் கூறுக

Give the main difference between a pure substance and an impure substance.

edit retag flag offensive close merge delete