இரப்பர் பந்தை அழுத்தும் போது வடிவம் மாறுகிறது. அதை திண்மம் என அழைக்கலாமா?

asked 2022-11-24 15:15:11 +0000

shrinivasan gravatar image

இரப்பர் பந்தை அழுத்தும் போது வடிவம் மாறுகிறது. அதை திண்மம் என அழைக்கலாமா?

A rubber ball changes its shape on pressing. Can it be called a solid?

edit retag flag offensive close merge delete