படிய வைத்தல் – வரையறு

asked 2022-11-24 15:13:02 +0000

shrinivasan gravatar image

படிய வைத்தல் – வரையறு

Define Sedimentation.

edit retag flag offensive close merge delete