எது பருப்பொருளால் ஆனது அல்ல...

asked 2022-11-24 14:25:12 +0000

shrinivasan gravatar image

எது பருப்பொருளால் ஆனது அல்ல...

which is not made of matter?

edit retag flag offensive close merge delete