விசையின் இரண்டு வகைகள் யாவை?

asked 2022-11-24 14:20:06 +0000

shrinivasan gravatar image

விசையின் இரண்டு வகைகள் யாவை?

What are the types of Force?

edit retag flag offensive close merge delete