சராசரி வேகத்திற்கான SI அலகு?

asked 2022-11-24 14:15:04 +0000

shrinivasan gravatar image

சராசரி வேகத்திற்கான SI அலகு?

What is the unit of average speed in SI system?

edit retag flag offensive close merge delete