பொருளின் இயக்கத்தினை எவற்றின் அடிப்படையில் நாம் வகைப்படுத்தலாம்?

asked 2022-11-24 14:05:38 +0000

shrinivasan gravatar image

பொருளின் இயக்கத்தினை எவற்றின் அடிப்படையில் நாம் வகைப்படுத்தலாம்?

On what basis motion is classified?

edit retag flag offensive close merge delete