இயக்கம் என்றால் என்ன?

asked 2022-11-24 14:02:09 +0000

shrinivasan gravatar image

இயக்கம் என்றால் என்ன?

What is motion? classify different types of motion with examples.

edit retag flag offensive close merge delete