சுழற்சி இயக்கத்திற்கும், வளைவுப்பாதை இயக்கத்திற்கும் உள்ள முக்கிய வேறுபாடு என்ன?.

asked 2022-11-24 13:56:35 +0000

shrinivasan gravatar image

சுழற்சி இயக்கத்திற்கும், வளைவுப்பாதை இயக்கத்திற்கும் உள்ள முக்கிய வேறுபாடு என்ன?.

Important Differentiate between rotational and curvilinear motion is .......?

edit retag flag offensive close merge delete