பொருள் நகரும் பாதையைப் பொறுத்து இயக்கங்களை எவ்வாறு வகைப் படுத்தலாம்?

asked 2022-11-24 13:49:46 +0000

shrinivasan gravatar image

பொருள் நகரும் பாதையைப் பொறுத்து இயக்கங்களை எவ்வாறு வகைப் படுத்தலாம்?

Name different types of motion based on the path.

edit retag flag offensive close merge delete