இந்தியாவின் முதல் பயனுள்ள பகுதிசார் பாதுகாப்பு தளமாக அறிவிக்கப்பட்ட பல்லுயிர்ப்பூங்கா எது?

asked 2022-11-20 14:52:25 +0000

shrinivasan gravatar image

இந்தியாவில் முதலாவது பயனுள்ள பகுதி சார்ந்த பாதுகாப்பு தளமாக (OECMs) அறிவிக்கப்பட்டுள பல்லுயிர்ப் பூங்கா எது?

Which Biodiversity park in India was announced as the 1st "Other Effective Area based Conservation Measures” (OECMs) site?

edit retag flag offensive close merge delete