காலநிலை மாற்றம் குறித்த தேசிய செயல் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் முதல் திட்டம் என்ன?

asked 2022-11-20 14:43:37 +0000

shrinivasan gravatar image

கால நிலை மாற்றம் குறித்த - தேசிய செயல் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட உள்ள முதல் திட்டம் என்ன?

Which was the first mission to be operationalized under the National Action Plan on Climate Change (NAPCC) ?

edit retag flag offensive close merge delete