விவசாயத்தை எளிதாக்கிய கண்டுபிடிப்பு எது?

asked 2022-11-08 15:56:57 +0000

shrinivasan gravatar image

விவசாயத்தை எளிதாக்கிய கண்டுபிடிப்பு எது?

Which invention made farming easier?

edit retag flag offensive close merge delete