பழங்கால மனிதர்களின் முதன்மையான தொழில்கள் யாவை?

asked 2022-11-08 15:53:33 +0000

shrinivasan gravatar image

பழங்கால மனிதர்களின் முதன்மையான தொழில்கள் யாவை?

What were the main occupations of the ancient humans?

edit retag flag offensive close merge delete