தான்சானியாவில் காணப்பட்ட தொடக்க கால மனிதர்களின் காலடித்தடங்களை கண்டுபிடித்தவர்கள்?

asked 2022-11-08 15:50:38 +0000

shrinivasan gravatar image

தான்சானியாவில் காணப்பட்ட தொடக்க கால மனிதர்களின் காலடித்தடங்களை உலகின் பார்வைக்குக் கொண்டுவந்தவர்கள்?

Who unearthed the footprints of humans in Tanzania?

edit retag flag offensive close merge delete