சிந்திக்கும் மனிதன் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டான்?

asked 2022-11-08 15:44:29 +0000

shrinivasan gravatar image

சிந்திக்கும் மனிதன் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டான்?

How was Wise man called?

edit retag flag offensive close merge delete