மனிதர்களின் உடலமைப்பிலும் நிறத்திலும் காலப்போக்கில் மாற்றங்கள் ஏற்படக் காரணம்?

asked 2022-11-08 15:41:06 +0000

shrinivasan gravatar image

மனிதர்களின் உடலமைப்பிலும் நிறத்திலும் காலப்போக்கில் மாற்றங்கள் ஏற்படக் காரணம்?

How ia Migration of man of different parts of the world resulted in changes of physic and colour?

edit retag flag offensive close merge delete