ஒரு பொருளில் உள்ள பருப்பொருளின் அளவு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

asked 2022-11-07 16:04:42 +0000

shrinivasan gravatar image

ஒரு பொருளில் உள்ள பருப்பொருளின் அளவு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

How the amount of substance present in an object is called?

edit retag flag offensive close merge delete