பூர்வாச்சல் பொருள் என்பதன் பொருள்?

asked 2022-07-18 00:45:51 +0000

shrinivasan gravatar image

பூர்வாச்சல் பொருள் என்பதன் பொருள் என்ன?

What is meant by the word Poorvanchal?

edit retag flag offensive close merge delete