இடைக்கால இந்தியாவின் முக்கிய நூல்கள்-ஆசிரியர்கள்

asked 2022-07-18 00:42:34 +0000

shrinivasan gravatar image

இடைக்கால இந்தியாவின் முக்கிய நூல்கள்-ஆசிரியர்கள் பாபர் நாமா - பாபர் 📚 பாதுஷா நாமா -அப்துல் ஹமீதுலாகூரி 📚 இக்கபால் நாமா - முத்தா மெய்த்கான் 📚 ஹிமாயூன் நாமா - குல்பதன் பேகம் 📚 அக்பர் நாமா, அயினி அக்பரி - அபுல்பாஸல் 📚 ஆலம்கீர் நாமா - முர்சா முகம்மது காசிம் 📚 ஷாஜகான் நாமா - இனயத்கான் 📚 துக்ளக் நாமா - அமீர் குஸ்ரு 📚 ஷாநாமா - பிர்தௌசி 📚 தாரிக்-இ-ஹிந்த் - அல்பெருனி 📚 தாஜ்-உல்-மாசிர் - ஹஸன் நிஸாமி 📚 கிதாபுல் ரிஹாலா - இபான் பதூதா 📚 மஜீல் பக்ரின் - தாரா ஷீகோ 📚 தாஜீக்-இ-ஜஹாங்கீர் - ஜகாங்கீர் 📚 முன்தாகப்-உத்-தவாரிக் - பதௌனி 📚 ரக்கத்தி ஆலம்கீர் – ஔரங்கசீப்

edit retag flag offensive close merge delete