யுரேனியம் காணப்படும் மணல் தாது?

asked 2022-07-18 00:37:53 +0000

shrinivasan gravatar image

யுரேனியம் காணப்படும் மணல் தாது எது?

How is the Ore soil of Uranium is called?

edit retag flag offensive close merge delete