'வேளாண் வேதம்' என போற்றப்படும் நீதி நூல் எது ?

asked 2022-07-12 09:53:35 +0000

Geetha gravatar image

'வேளாண் வேதம்' என போற்றப்படும் நீதி நூல் எது ? which moral text is exclaimed as 'velaan vedham' ?

edit retag flag offensive close merge delete