'ஒடுக்கப்பட்ட இந்துக்கள்' என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்?

asked 2022-07-12 09:50:19 +0000

Geetha gravatar image

'ஒடுக்கப்பட்ட இந்துக்கள்' என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? Who was the author of the book ' oppressed Hindus' ?

edit retag flag offensive close merge delete