அணுக்கருவின் கூட்டு மாதிரி அமைப்பில் அணுக்கரு எத்தகைய வடிவத்தை பெற்றிருக்கும் ? In the collective model of Nucleus, the shape of nuclear core is

asked 2022-07-12 09:43:23 +0000

Geetha gravatar image

updated 2022-07-12 09:43:43 +0000

அணுக்கருவின் கூட்டு மாதிரி அமைப்பில் அணுக்கரு எத்தகைய வடிவத்தை பெற்றிருக்கும் ? In the collective model of Nucleus, the shape of nuclear core is

edit retag flag offensive close merge delete