'கிதப்-இ-நவ்ரஸ் ' என்பது யாருடைய பாடல்களின் தொகுப்பு நூல் ஆகும்?

asked 2022-07-12 09:35:38 +0000

Geetha gravatar image

'கிதப்-இ-நவ்ரஸ் ' என்பது யாருடைய பாடல்களின் தொகுப்பு நூல் ஆகும்?

edit retag flag offensive close merge delete