"தினையளவு போதாச் சிறுபுல்நீர் " என்னும் அறிவியல் அணுகுமுறை பாடலை இயற்றியவர் யார்?

asked 2022-07-12 09:25:24 +0000

Geetha gravatar image

"தினையளவு போதாச் சிறுபுல்நீர் " என்னும் அறிவியல் அணுகுமுறை பாடலை இயற்றியவர் யார்?

edit retag flag offensive close merge delete