"பொதுமறையான திருக்குறளில் இல்லாத தில்லை " - என்று திருக்குறளை போற்றி புகழ்ந்தவர் யார்?

asked 2022-07-12 09:15:53 +0000

Geetha gravatar image

"பொதுமறையான திருக்குறளில் இல்லாத தில்லை " - என்று திருக்குறளை போற்றி புகழ்ந்தவர் யார்?

edit retag flag offensive close merge delete