கம்பராமாயணத்தில், " ஆயிரம் அம்பிக்கு நாயகன்" , என்று குறிப்பிட படுபவர் யார்?

asked 2022-07-12 09:14:22 +0000

Geetha gravatar image

கம்பராமாயணத்தில், " ஆயிரம் அம்பிக்கு நாயகன்" , என்று குறிப்பிட படுபவர் யார்?

edit retag flag offensive close merge delete