'பக்திச்சுவை நனி சொட்ட சொட்டப் பாடிய கவி வலவ ' என சேக்கிழாரை புகழ்ந்தவர்?

asked 2022-07-12 09:04:15 +0000

Geetha gravatar image

'பக்திச்சுவை நனி சொட்ட சொட்டப் பாடிய கவி வலவ ' என சேக்கிழாரை புகழ்ந்தவர்?

edit retag flag offensive close merge delete