திராவிடம் என்ற சொல்லை இடைக்காலத்தில் முதன் முதலில் குறிப்பிட்டவர் யார்?

asked 2022-07-12 08:56:55 +0000

Geetha gravatar image

திராவிடம் என்ற சொல்லை இடைக்காலத்தில் முதன் முதலில் குறிப்பிட்டவர் யார்?

edit retag flag offensive close merge delete