யாக்கைக்கு உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் என்று கூறும் நூல் எது?

asked 2022-07-05 08:03:46 +0000

Vidhya gravatar image

யாக்கைக்கு உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் என்று கூறும் நூல் எது?

edit retag flag offensive close merge delete