மருத நிலத் தலைவன் பாதுகாத்து வைக்கும் நெறியை உணர்த்தும் பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது?

asked 2022-07-05 08:02:36 +0000

Vidhya gravatar image

மருத நிலத் தலைவன் பாதுகாத்து வைக்கும் நெறியை உணர்த்தும் பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது?

edit retag flag offensive close merge delete